N  • NAN XIANG / NAN HSZIANG / 南翔
  • NIE HUALING / NIE HUA-LING / 聂华苓
  • NIEN, CHENG (NIAN, ZHENG) / NIEN, CSENG / 郑念
  • ...

NIE HUALING / NIE HUA-LING / 聂华苓

Nie Hualing
Nie Hualing

feltöltés alatt...

Kortárs kínai írók adatbázisa
©....

©SERAPIS


Magyarul megjelent művei:

  • NIE HUA-LING: Két asszony Kínából (regény), ford. Rakovszky Zsuzsa, Magvető, 1986


Recenziók | Kritikák:

  • Nie Hua-ling: Két asszony Kínából (1986). azsiaekkovei.hu. n.n. 2010.08.15.

https://azsiaekkovei.hu/konyv/8-nie-hua-ling-ket-asszony-kinabol-1986


Könyvborítók: 

Nie Hualing: Két asszony Kínából
Nie Hualing: Két asszony Kínából